Mosula Liudmila Markiyanivna

  • Мосула Л. М. Досвід впровадження нової навчальної дисципліни «Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків» у процесі підготовки майбутніх провізорів / Л. М. Мосула, Л. С. Криськів, Т. В. Кучер // Медична освіта. – 2019. - № 2. – С. 31-35.
  • Chromatography-mass spectrometry analysis of tianeptine in urine / N. Horlachuk, I. Halkevych, L. Mosula [et al.] // International Journal of Green Pharmacy. – 2019. – Vol. 13, №1. – Р. 87–91.
  • Горлачук Н. В. Хромато-мас-спектрометричний аналіз тіанептину в сечі / Т. В. Горлачук, Л. М. Мосула, Н. О. Зарівна // Медична та клінічна хімія. – 2018. - Т. 20, № 4. – С. 146-152.
  • Марчишин С. М. Визначення флаваноїдів тирличу хрещатого трави (Gentiana cruciata L) / С. М. Марчишин, Л. І. Стойко, Л. М. Мосула // Фітотерапія. Часопис. – 2018. - № 2. – С. 58-61.
  • Мосула Л.М. Синтез нових неконденсованих систем з бензотіазольним фрагментом у положенні 5 тіазолідинового циклу / Л. М. Мосула // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. - № 1. – C. 59–62.
  • Мосула Л.М. Взаємозв’язок «структура – протипухлинна активність» 4-тіазолідонів з бензотіазольним фрагментом у молекулах / Л. М. Мосула // Запорожский медицинский журнал. – 2013. – № 1. – С. 58–62.
  • Синтез та протипухлинна активність нових неконденсованих похідних піразоліну з 1,2,4-тріазольним та бензазольними фрагментами в молекулах / Д. Я. Гаврилюк, Л. М. Мосула, О. В. Вознюк [та ін.] // Фармацевтичний часопис. – 2012. - № 4. – С. 7-11.
  • Мосула Л.М. Особливості організації самостійної роботи іноземних студентів в контексті кредитно-модульної системи при вивченні фармацевтичної хімії / Л. М. Мосула // Медична освіта. – 2012. - № 3. – С. 61-63.
  • Мосула Л. М. Противірусна активність 3-бензотіазолзаміщених похідних 4-тіазолідинону / Л. М. Мосула // Фармацевтичний часопис. – 2012. - № 3. – С. 22-26.
  • 4-Тіазолідинони з бензотіазольним фрагментом – основні підходи до синтезу та біологічна активність / Б. С. Зіменковський, Д. Я. Гаврилюк, Л. М. Мосула [та ін.] // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 2. – С. 7-18.
  • Синтез та протитуберкульозна активність 5-етокси(ариламіно)метиліден-2-тіоксо-4-тіазолідинонів з бензтіазольним фрагментом в 3 положенні / Д. Я. Гаврилюк, Л. М. Мосула, О. М. Грабоус [та ін.] // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 3. – С. 6–11.
  • Synthesis and anticancer activity evaluation of 4-thiazolidinones containing benzothiazole moiety / D. Havrylyuk, L. Mosula, B. Zimenkovsky [et al.] // European Journal of Medicinal Chemistry. – 2010. – Vol. 45, №11. – Р. 5012–5021.
  • Мосула Л. М. Синтез та біологічна активність похідних тіазолідину з бензтіазольним фрагментом у молекулах: дис... кандидата фарм. наук: 15.00.02 / Мосула Людмила Маркіянівна. – Тернопіль, 2010. – 140 с.
  • Мосула Л. М. Синтез та біологічна активність похідних тіазолідину з бензтіазольним фрагментом у молекулах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фарм. наук: спец. 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» / Л. М. Мосула. – Тернопіль, 2010. – 20 с.
  • Протипухлинна активність та QSAR-аналіз похідних роданіну з бензтіазольним фрагментом у молекулах / Л. М. Мосула, Б. С. Зіменковський, В. В. Огурцов [та ін.] // Фармацевтичний журнал. – 2010. – № 2. – С. 77–83.
  • Synthesis and antitumor activity of novel 2-thioxo-4-thiazolidinones with benzothiazole moieties / L. Mosula, B. Zimenkovsky, D. Havrylyuk [et al.] // Farmacia. – 2009. – Vol. 57, № 3. – Р. 321-330.
  • Синтез та попередня оцінка фармакологічного потенціалу похідних роданіну з бензтіазольним фрагментом у молекулах / Л. М. Мосула, Д. Я. Гаврилюк, Г. В. Казьмірчук [та ін.] // Фармацевтичний журнал. –2009. – № 1. – С. 54–60.
  • Мосула Л. М. Синтез нових 5-ариліден-2-(6-метилбензтіазоліліміно)-4-тіазолідонів / Л. М. Мосула, Д. Я. Гаврилюк, Р. Б. Лесик // Фармацевтичний часопис. –2009. – № 1. – С.6–9.
  • Пат. 32670 Україна, МПК С 07 D277/00. 2-{2-[3-(Бензтіазол-2-іламіно)-4-оксо-2-тіоксотіазолідин-5-іліденметил]-4-хлорфенокси}-N-(4-метоксифеніл)-ацетамід, що виявляє протипухлинну активність / Мосула Л. М., Зіменковський Б. С., Лесик Р. Б., Гаврилюк Д. Я.; заявник і патентовласник ЛНМУ ім. Данила Галицького. – № u200800401; заявл. 11.01.08; опубл.26.05.08. Бюл. № 10.
  • Мосула Л. М. Синтез та дослідження протитуберкульозної активності 5-ариліден-3-(бензтіазол-2-іламіно)-2-тіоксо-4-тіазолідонів / Л. М. Мосула, Р. Б. Лесик // Фармацевтичний журнал. –2008. – № 1. – С. 56–61.
  • Synthesis of 3-substituted 5-arylidene-2-thioxo-4-thiazolidones as potential anticancer and antituberculosis agents / L. Mosula, O. Roman, G. Kazmirchuk [et al.] // Farmacja XXI wieku – wyzwania i nadzieje: ХХ Naukowy zjazd polskiego towarzystwa farmaceutycznego (Katowice-Spodek, 28 wresnia 2007 r.). – Katowice-Spodek, 2007. – V. II. – P. 472–473.
  • Пошук перспективних сполук з антиоксидантною дією серед похідних 7-фенетил-8-гідразинотеофіліну / Д. Б. Коробко, І. Ф. Бєленічев, Л. М. Мосула [та ін.] // Медична хімія. – 2005. - Т. 7, № 4 – С. 11-15.
  • Збірник тестових завдань для студентів фармацевтичного факультету для підготовки до ліцензійного іспиту “Крок 2. Фармація” // Коробко Д. Б., Загричук Г. Я., Коробко Н. М., Мосула Л. М. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 136 с.